logologo
logo
Pieszyce 16.08.2016 r.
Berezicki Wiesław ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWY "PROMASZ''
ul. Główna 111B
58-241 Piława Dolna
W związku z inwestycją współfinansowaną z Funduszy Europejskich w ramach projektu "Wdrożenie nowego procesu produkcji oraz uruchomienie produkcji modułowych maszyn do obróbki kamienia" zapraszamy do składania ofert na upublicznione zapytania ofertowe:
Zakup bramowego centrum frezarskiego
Zapytanie dotyczy projektu planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPOWD).
Oś priorytetowa 1."Przedsiębiorstwa i innowacje"
Działanie 1.5 "Rozwój produktów i usług w MŚP"
Poddziałanie 1.5.1 "Rozwój produktów i usług w MŚP - konkursy horyzontalne"
Typ projektu 1.5.1.A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP
Tryb postępowania o udzielenie zamówień: Upublicznione zapytanie ofertowe zgodnie z dokumentacją programową RPOWD, w szczególności na podstawie dokumentu "Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020".
Zamawiający nie jest podmiotem zobowiązanym do stosowania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. Oferty na formularzu ofertowym prosimy składać do 26.09.2016 r. do godziny 16.00, zgodnie z dokumentacją zapytania ofertowego.
Dokumentacja zapytania ofertowego składająca się z:
1. Pełne zapytania ofertowe wraz ze specyfikacją przedmiotów zamówień
2. Formularz oferty
znajdują się na stronie internetowej www.zpupromasz.pl
Link do dokumentacji zapytania ofertowego: Zapytanie ofertowe i Formularz ofertowy
Z poważaniem
Wiesław Berezicki
Z.P.U. PROMASZ mail: info@zpupromasz.pl tel.(074) 836-52-06, tel. 601 583 467, tel./fax (074) 836-72-02